Dziś jest: środa 17 stycznia 2018 | Imieniny obchodzą: Antoniego, Jana, Sabiniana

SPALARNIA

„SPALARNIA” w gm. Orneta ,
czyli  instalacja do ekologicznej mineralizacji odpadów.     Ostatnio, wśród społeczności naszej gminy,  krąży wiele różnych opinii dotyczących  planowanego do realizacji przez prywatnego przedsiębiorcę przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów przemysłowych, niebezpiecznych, komunalnych i innych o charakterze organicznym  w obrębie Krzykały gm. Orneta. Wiele krążących opinii nie ma żadnego umocowania w rzeczywistości.  Nie wydano w tym temacie żadnego pozwolenia (zgody)  na budowę, wydano natomiast decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania na realizację  przedsięwzięcia. To nie są tożsame zgody. Pozwolenie na budowę wydaje Starosta, warunki środowiskowe realizacji ustala Burmistrz w drodze decyzji i jest to początek drogi inwestycyjnej w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko. Nieprawdą jest też, że byłe pasy startowe lotniska zamienią się w magazyny odpadów.
    Pokrótce chcemy przybliżyć Państwu ten temat oraz przedstawić najważniejsze dokumenty z postępowania administracyjnego prowadzonego przez Burmistrza – postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko planowanego  przedsięwzięcia.
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to postępowanie administracyjne (procedura) oceniające wpływ planowanego przedsięwzięcia  na środowisko (w tym także  na zdrowie ludzi), na którego zasadnicze elementy składa się analiza i weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie wymaganych prawnie opinii i uzgodnień.
Trzeba też zaznaczyć, że ocena oddziaływania na środowisko nie jest procedurą zmierzającą samą w sobie do zablokowania przedsięwzięcia, ale procedurą zmierzającą do określenia takich warunków realizacji i późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia, które w jak najmniejszym stopniu okażą się uciążliwe dla środowiska, oraz jak najmniej będą ingerować i zmieniać środowisko. Takie postępowanie doskonale wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju.
Ocena oddziaływania na środowisko jest wymagana w przypadku planowanych przedsięwzięć- uznanych za mogące zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. W ramach postępowania może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W naszym przypadku przedsięwzięcie zostało uznane za znacząco oddziaływujące na środowisko,  w związku z czym Burmistrz  w styczniu 2012 r. wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia w pełnym zakresie raportu oddziaływania na środowisko. Kolejne etapy postępowania obejmowały sporządzenie raportu przez Wnioskodawcę, uzyskanie opinii i uzgodnień organów, które wymaga prawo tj. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warm. I Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Postępowanie było prowadzone przez okres 14 miesięcy, w marcu br. zakończone decyzją o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów przemysłowych, niebezpiecznych, komunalnych i innych o charakterze organicznym (m.in. osadów ściekowych), na działce Nr 102/65 i 102/76, obręb geodezyjny Krzykały, gmina Orneta.

      Dalsze działania  potencjalnego inwestora – przed wydaniem pozwolenia na budowę - muszą zmierzać do wykonania projektów budowlanych i technologicznych uwzględniających środowiskowe uwarunkowania określone w decyzji Burmistrza i  do uzgodnienia przyjętych w projektach rozwiązań. Stronami postępowania będą z mocy prawa m.in.  właściciele nieruchomości przyległych lub nieruchomości na które przedsięwzięcie może oddziaływać – zgodnie z opracowanym raportem oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Projekty będą też  wymagały ponownych uzgodnień i opinii różnych organów administracji publicznej.
     W postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko stwarza się warunki do udziału społeczeństwa. Prowadząc postępowanie Burmistrz zapewnił na każdym jego etapie możliwości zapoznania się z dokumentacją postępowania, w tym z raportem oddziaływania na środowisko i treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenia  dotyczące postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko były umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ornecie  w zakładce: Ochrona środowiska.

Znajdują się tam też nadal:

1)    Obwieszczenie Burmistrza Ornety z dnia 10.01.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia w pełnym zakresie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów przemysłowych, niebezpiecznych, komunalnych i innych o charakterze organicznym
w obrębie Krzykały gm. Orneta .
Wszystkie zainteresowane  osoby mogły zapoznać się z dokumentami sprawy  w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości.

LINK do obwieszczenia: http://orneta-umig.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=231223

2)    Obwieszczenie Burmistrza Ornety z dnia 1.02.2013r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzgodnień przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów przemysłowych, niebezpiecznych, komunalnych i innych o charakterze organicznym
w obrębie Krzykały gm. Orneta.
Wszystkie zainteresowane  osoby mogły zapoznać się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  oraz w terminie 21 dni składać swoje uwagi  i wnioski.

LINK do obwieszczenia : http://orneta-umig.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=251111

3)    Obwieszczenie Burmistrza Ornety z dnia 8.03.2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy – w tym z uzgodnieniami dokonanymi z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym  przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów przemysłowych, niebezpiecznych, komunalnych i innych o charakterze organicznym w obrębie Krzykały gm. Orneta

LINK do obwieszczenia : http://orneta-umig.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=254579Pomimo określenia terminów na składanie wniosków i uwag i podania ich do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami prawa , żadne wnioski i uwagi nie zostały złożone.

Jeszcze raz podkreślamy, że Burmistrz Ornety nie wydał żadnego pozwolenia na budowę. Burmistrz nie posiada żadnych prawnych kompetencji w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę. Organem właściwym do wydania pozwolenia przy tego typu przedsięwzięciach –
w przypadku lokalizacji przedsięwzięcia  na terenie gminy Ornety jest  co do zasady STAROSTA  LIDZBARSKI. Burmistrz Ornety ustalił jedynie warunki środowiskowe, które trzeba spełnić by przedsięwzięcie budowy instalacji  do ekologicznej mineralizacji odpadów mogłoby być zrealizowane. Warunki zostały ustalone po przeprowadzeniu pełnej procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lidzbarku Warmińskim.  W postępowaniu OOŚ Burmistrz zapewnił  warunki do udziału społeczeństwa w postępowaniu – czym wypełnił wymogi prawodawstwa polskiego i europejskiego.

W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami postępowania OOŚ i planowanym do wykonania przez przedsiębiorcę przedsięwzięcia umieszczamy poniższe pliki :Plik - postanowienie Burmistrza o konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie

(pobierz-pdf)Plik – raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ( źródło, autor:  Przedsiębiorstwo Usługowe – EKOMARKA)

(pobierz-pdf)Plik – pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych dla przedsięwzięcia oraz  postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Olsztynie uzgadniające środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia . Zarówno pozytywna opinia jak i uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia i środowiskowych warunków tej realizacji było niezbędne do wydania przez Burmistrza Ornety decyzji o ustaleniu

(pobierz-pdf)


 

Plik – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

(pobierz-pdf)Plik – fragmenty postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie uzgadniającego przedsięwzięcie i ustalającego warynki jego realizacji

(pobierz-pdf)Plik – fragmenty opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim pozytywnie opiniującej przedsięwzięcie i ustalającej warunki realizacji

(pobierz-pdf)
Mamy nadzieję, że powyższa informacja i dołączone  dokumenty poszerzą  wiedzę  społeczności gminy Orneta o przedsięwzięciu prywatnego inwestora i procedurze administracyjnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  oraz  dadzą możliwość zapoznania się ze stanowiskiem stron uczestniczących w  tym konkretnym postępowaniu.
 

Burmistrz Ornety

Ireneusz Popiel


 

AktualnościUrząd MiejskiMapa OrnetyHistoria i legendyMiasta partnerskieOgłoszenia i informacjeOświata, Kultura i SportFundusze EuropejskieKomunikacjaOpieka zdrowotnaWypoczynekGospodarka OdpadamiDecyzje ŚrodowiskoweFirmyInformacja turystycznaOrganizacje pozarządoweBezpieczne Miasto i Gmina OrnetaSołtysiPrzetargi i ogłoszeniaLinkiSesje Rady Miejskiej - materiał videoPolityka Jakości w Urzędzie MiejskimWydarzenia - Placówki Oświatowe i inneStrefa Przedsiębiorczości Umowy z UEJoannici - oddział miejscowy w OrnecieInwestycje, Remonty, Oferta InwestycyjnaMłodzieżowa Rada MiejskaRada SeniorówCzyste powietrze