Dziś jest: wtorek 12 grudnia 2017 | Imieniny obchodzą: Aleksandra, Adelajdy, Dagmary

Karta Dużej Rodziny

 

Wydział/Jednostka prowadząca
Urząd Miejski Orneta , Urząd Stanu Cywilnego
 
    
 
 
  • ZASADY:
Wymagane dokumenty
Podczas składania wniosku należy okazać:
·         w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
·         w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – do wglądu akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
·         w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
·         w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
·         w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
·         w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Miejsce złożenia dokumentów
Jeżeli chcesz:
·         otrzymać informację na temat  Karty Dużej Rodziny;
·         otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
·         złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
zgłoś się do Urzędu Stanu Cywilnego w Ornecie mieszczącego się przy Placu Wolności 26, kamieniczka C, I parter.

w godzinach pracy Urzędu.

 Informacje udzielane są także drogą telefoniczną
pod numerem telefonu 55 22 10 236.
Druki wniosków można pobrać także ze strony internetowej .
Opłaty
Wydanie karty nie podlega opłacie.
Koszty wydania duplikatu ponosi wnioskujący.
Termin i sposób załatwienia
Przyznanie  Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Inne informacje
Dla kogo ten program?
Program skierowany jest do:
·   rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej obywatelom państw członowych Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej orz członkom ich  rodzin);
·         rodzin zastępczych;
·         rodzinnych domów dziecka.
Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie miasta i gminy Orneta , mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej
Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stornie www.rodzina.gov.pl
 

UCHWAŁA Nr BRM.0007.36.2015 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Ornecka Karta Dużej Rodziny” (pobierz)

  • WNIOSEK I DOKUMENTY DO POBRANIA :

wniosek

załączniki do wniosku

oświadczenie o kontynuowaniu nauki

oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej

oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

 

  • PARTNERZY ORNECKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

 PLIKI DO POBRANIA DLA PARTNERÓW OKDR:

prośba o przystąpienie do programu

deklaracja

porozumienie

 

WYKAZ PARTNERÓW

ORNECKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

Ulga zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI/344/14 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Orneta -
w wysokości 30% od opłaty powyżej podstawy programowej, nie obejmuje wyżywienia
 
 
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie
 
1)                20% zniżki w odpłatnościach za zajęcia prowadzone przez MDK w Ornecie
2)                użytkownikowi karty przysługuje jeden darmowy bilet przyznawany
              w systemie 3+1 (trzy bilety w normalnej cenie, jeden gratis) w ramach wydarzeń          
              płatnych organizowanych przez placówkę
 
Kwiaciarnia STORCZYK, ul. Kościuszki 21/1A    

                 20% zniżki na cały asortyment,
                 10% na strojenia okolicznościowe

Salon fryzjerski „KRYSTYNKA” Krystyna Maculewicz, ul. Pionierów  

                 20% na wszystkie strzyżenia damskie, męski i dziecięce

AktualnościUrząd MiejskiMapa OrnetyHistoria i legendyMiasta partnerskieOgłoszenia i informacjeOświata, Kultura i SportFundusze EuropejskieKomunikacjaOpieka zdrowotnaWypoczynekGospodarka OdpadamiDecyzje ŚrodowiskoweFirmyInformacja turystycznaOrganizacje pozarządoweBezpieczne Miasto i Gmina OrnetaSołtysiPrzetargi i ogłoszeniaLinkiSesje Rady Miejskiej - materiał videoPolityka Jakości w Urzędzie MiejskimWydarzenia - Placówki Oświatowe i inneStrefa Przedsiębiorczości Umowy z UEJoannici - oddział miejscowy w OrnecieInwestycje, Remonty, Oferta InwestycyjnaMłodzieżowa Rada MiejskaRada SeniorówCzyste powietrze