Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Straż Miejska w Ornecie

9k=

Siedziba Straży Miejskiej

ul. Mickiewicza 18 (budynek remizy Straży Pożarnej)

11-130 Orneta

 

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny 55 620 1 986

tel. komórkowy 609 794 946

fax 55 22 10 210

e-mail: strazmiejska@orneta.pl

www.orneta.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00 –  zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.

Soboty, Niedziele i Święta – zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.

 

Komendant: Kamil Nowicki

Specjalista: Piotr Wilkiewicz

 Strażnik: Marta Maranowska

Młodszy Strażnik: Natalia Gradel

 

 

Zadania, uprawnienia i obowiązki Straży Miejskiej w Ornecie.

Strażnicy podczas wykonywania czynności służbowych obowiązani są nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat Straży.
Przy podejmowaniu interwencji funkcjonariusz Straży jest obowiązany przedstawić się imieniem     i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie nazwiska strażnika.

 

Do zadań straży należy w szczególności: 

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2018.0.2016 t.j.),
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.  

W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
  1)   utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
  2)   przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  3)   ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.


Strażnik Miejski wykonując swoje zadania ma prawo do:

 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby w przypadku:

a) istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary a także

b)  w związku z wykonywaniem czynności ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia.

c)  w związku doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,

 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności wyjaśniających,
 • kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, 
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym, 
 • wydawania poleceń, 
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, 
 • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji, 

 

Do zasadniczych obowiązków funkcjonariuszy Straży Miejskiej należy:

 • przestrzeganie prawa,
 • rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli oraz godności własnej,
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia lub minia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnicy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 


Wykonując swoje obowiązki służbowe funkcjonariusz może legitymować osoby w uzasadnionych przypadkach. Strażnik w celu ustalenia tożsamości ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości lub jeśli dana osoba go nie posiada przy sobie, podania wiadomości co do swojej tożsamości. Odmowa wykonania tego polecenia jest wykroczeniem określonym w art. 65 Kodeksu Wykroczeń za które  przewidziana jest kara grzywny. Strażnik ma również prawo do ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji. Wobec osób uniemożliwiających wykonywanie zadań określonych w przepisach prawnych, funkcjonariusz Straży Miejskiej może stosować środki przymusu bezpośredniego takie jak:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 • kajdanki,
 • pałki obronne wielofunkcyjne,
 • psy obronne,
 • paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 2019.0.2084 t.j.),
 • ręczne miotacze gazu.
   

 

Banery

Stopka