Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Burmistrz Ornety informuje, że 12 stycznia 2023 r. Gmina Orneta ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W związku z art. 15 ust. 2d w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Zatem jeśli macie Państwo ochotę uczestniczyć w pracach komisji nad rozpatrywaniem ofert złożonych w 2023 r proszę o swoją kandydaturę na maila do dnia 25 stycznia 2023 r na adres lukasz.okapinski@orneta.pl Wystarczy imię i nazwisko i nazwa stowarzyszenia, które Państwo reprezentujecie. Prace komisji odbywać się będą w godzinach pracy UM w Ornecie.

KONKURS GRANTOWY - REALIZACJA LOKALNYCH DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I MIGRANCKIEJ.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego REDUTA ORNETA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Liga Ochrony Kraju art. 19a.

Oferta została wywieszona do zapoznania się i wnoszenia ewentualnych uwag na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ornecie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Burmistrz Ornety informuje, że 25 stycznia 2022 r. Gmina Orneta ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W związku z art. 15 ust. 2d w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Zatem jeśli macie Państwo ochotę uczestniczyć w pracach komisji nad rozpatrywaniem ofert złożonych w 2022 r proszę o swoją kandydaturę na maila do dnia 8 lutego 2022r na adres lukaszokapinski@orneta.pl Wystarczy imię i nazwisko i stowarzyszeni, które Państwo reprezentujecie. Prace komisji odbywać się będą w godzinach pracy UM w Ornecie.

KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ !!!!

Zgodnie z art. 58 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm. dalej ustawa)

Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane stowarzyszenia  podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ww. obowiązek został wprowadzony ustawą z dnia 30 marca 2021  o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 października 2021.

Informacja o CRBR (pobierz)

Instrukcja (pobierz)

Konsultacje społeczne dot. Projektu Uchwały w Sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Orneta z Organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Zarządzenie (pobierz)

Projekt uchwały (pobierz)

Formularz opinii i uwag (pobierz)

Informacja w sprawie przedkładania przez Organizacje Pozarządowe propozycji nowych zadań, które mogłyby się znaleźć rocznym programie współpracy

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem nowego programu współpracy Gminy Orneta  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Burmistrz Ornety zwraca się z prośbą o przedłożenie propozycji nowych zadań, które mogłyby się znaleźć ww. programie. Działalność pożytku publicznego jest działalnością społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ww. ustawie art. 4. (W załączeniu strefa zadań publicznych , o której mowa w art. 3 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Na Państwa propozycje czekamy do 27 września 2021r.

1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a)wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b)udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)działalności charytatywnej;

4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a)działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6)ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);

7)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10)działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12)działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14)nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19)turystyki i krajoznawstwa;

20)porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21)obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a)udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23)ratownictwa i ochrony ludności;

24)pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25)upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26)działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27)promocji i organizacji wolontariatu;

28)pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29)działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a)działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);

30)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a)rewitalizacji;

33)działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Ogłoszenie (pobierz)

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów art. 19a.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego MKS Błękitni Orneta art. 19a.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ogłasza konkurs na współrealizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w 2021r. w ramach programu "Bardzo Młoda Kultura 2019 -2021 - Warmia i Mazury"

Ogłoszenie w sprawie składania propozycji organizacji pozarządowych realizacji zadań publicznych do objęcia dotacją w 2020 r.

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatur członków organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na 2020 rok

Informacja w sprawie przedkładania przez Organizacja Pozarządowe propozycji nowych zadań, które mogłyby się znaleźć rocznym programie współpracy

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem nowego programu współpracy Gminy Orneta  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Burmistrz Ornety zwraca się z prośbą o przedłożenie propozycji nowych zadań, które mogłyby się znaleźć ww. programie. Działalność pożytku publicznego jest działalnością społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ww. ustawie art. 4. (W załączeniu strefa zadań publicznych , o której mowa w art. 3 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Na Państwa propozycje czekamy do 18 września 2020r.

 

1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a)wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b)udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)działalności charytatywnej;

4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a)działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6)ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);

7)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10)działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12)działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14)nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19)turystyki i krajoznawstwa;

20)porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21)obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a)udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23)ratownictwa i ochrony ludności;

24)pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25)upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26)działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27)promocji i organizacji wolontariatu;

28)pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29)działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a)działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);

30)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a)rewitalizacji;

33)działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Banery

Stopka