Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornecie

gYa7nAAAAAElFTkSuQmCC

 

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

 

Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornecie

 

DOFINANSOWANIE: 6.579.565,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6.950.000,00 zł

 

O p i s  i n w e s t y c j i : W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać w szczególności: przebudowę nawierzchni drogowych celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego oraz wzmocnienia, budowę kanalizacji deszczowej, konserwację/remont istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągu, przebudowę istniejących chodników z kostki betonowej, przebudowę zjazdów na posesje przyległe do drogi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 


 

gYa7nAAAAAElFTkSuQmCC

 

Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

(NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI)

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

(Nazwa zadania)


"Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575"

DOFINANSOWANO ( 4 099 151,06 ZŁ )
CAŁKOWITA WARTOŚĆ (4 314 895,85 ZŁ)

Opis inwestycji:


Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót:
- budowa nowej nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, przebudowę
zjazdów indywidualnych i innych, budowę odwodnienia, rowów drogowych, przepustów pod zjazdami i koroną drogi, droga jednojezdniową przeznaczona do ruchu w obu kierunkach, po obu stronach utwardzone pobocze, w tym m.in. przebudowa zaistniałych kolizji podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa dr. dojazdowej do ul. Pogodna i Os. Morąska wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej

 

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia PGR

 

Przebudowa dr. dojazdowej do ul. Pogodna i Os. Morąska wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej

 

DOFINANSOWANIE: 1.239.699,99 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.264.999,99 zł

 

O p i s  i n w e s t y c j i : Zadanie1. Inwestycja prowadzona będzie w ciągu drogi gminnej (ciąg pieszo-jezdny) ul. Radosnej w Ornecie. Planowana przebudowa obejmować będzie w szczególności wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi oraz zjazdów, wbudowanie krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej (w tym progów zwalniających najazdowych), przebudowę zjazdu z ciągu pieszo – jezdnego na ulicę Morąską (DW nr 507) oraz budowę kanalizacji deszczowej i usunięcie kolizji elektroenergetycznej.

Zakres rzeczowy obejmuje ponadto: niezbędną wycinkę i karczowanie wybranych drzew oraz przycięcie drzew znajdujących się w granicach skrajni drogi, montaż rur osłonowych dla odkrytych instalacji wod. - kan. i kabli elektrycznych, humusowanie poboczy z obsianiem trawą, wyłączenie oświetlenia z zabezpieczeniem na czas budowy oraz wykonanie oświetlenia tymczasowego i oznakowania drogowego.

Parametry budowanej drogi zapewnią wygodny i funkcjonalny ruch pojazdów mechanicznych, rowerów i pieszych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

(NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI)

DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA ZWIĄZANEGO Z USUWANIEM ZDARZENIA O CHARAKTERZE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ NA TERENIE MIASTA ORNETA Z 2017 R

(Nazwa zadania)

"Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta"

DOFINANSOWANO        ( 2 988 408 ZŁ )

CAŁKOWITA WARTOŚĆ (3 735 510 ZŁ)

Opis inwestycji:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót zabezpieczających i  stabilizujących osuwisko na skarpie nadrzecznej , w tym :

  • roboty przygotowawcze , tj. wycinka zakrzaczeń i drzew z karczowaniem, , uzupełnienie brakujących przestrzeni skarpy pospółką zbrojoną geowłókniną, zabezpieczenie skarpy geomatą polipropylenową i geokratą perforowaną, wzmocnienie powierzchniowe skarpy metalowymi szpilkami, górną część geokraty zostanie przykryta darniną, pozostałą powierzchnię  obsiana trawą oraz zakrzaczona nasadzeniami, a do obsługi i utrzymania skarpy we właściwym stanie technicznym przewidziano budowę drogi technicznej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie)

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

 

 

Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie)

DOFINANSOWANIE: 4.369.076,14 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4.854.529,04 zł

 

O p i s  i n w e s t y c j i : remont dachu: wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, odeskowania, ołacenia, elementów wyposażenia dachu oraz obróbek blacharskich i orynnowania; remont dachu przylegających kamieniczek ABCD oraz wieżyczek; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia; wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Planowana rewitalizacja i rewaloryzacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i użytkowania obiektów.

 

 


 

Zagospodarowanie części działki 2-137/5 w Ornecie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej - budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Operacja mająca na celu Zagospodarowanie części działki 2-137/5 w Ornecie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej - budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej Gminy Orneta oraz promocja aktywnej rekreacji ruchowej wśród mieszkańców i odwiedzających miasto gości.

„Remont pomieszczeń i montaż podnośnika pionowego w MDK w Ornecie”