Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Honorowi Obywatele Gminy Orneta

Honorowi Obywatele Gminy Orneta

 1. Antoni Aleksiejczyk – pracownik Zakładu Technicznej Obsługi Rolnictwa,  zaangażowany w działalność społeczną.
 2. Stefan Badyda – organizator i pierwszy prezes Spółdzielni Spożywców „Zorza”, organizator i prezes Spółdzielczości Mleczarskiej, długoletni radny Powiatowej Rady Narodowej w Braniewie i Rady Miejskiej w Ornecie – przez jedną kadencję przewodniczący.
 3. Edward Brzozowski – trzeci z kolei, a pierwszy wybieralny burmistrz miasta (XI 1945 – VI 1950), pełnił tę funkcję do powstania rad narodowych.
 4. Henryk Dobosz – współtwórca, organizator i pierwszy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ornecie
 5. Bolesław Jakubowski – działacz społeczny, w latach 1958 – 1962 pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej w Ornecie, jeden z inicjatorów zorganizowania Spółdzielni Mieszkaniowej w Ornecie
 6. Mikołaj Mieniewki – długoletni dyrektor BZPT (obecnie PPSB „Prokom”), przez kilka kadencji radny miejski, pełnił tez funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, sprawował szereg funkcji partyjnych ciesząc się dużym autorytetem społecznym
 7. Wojciech Rokowski – pełnił wiele funkcji społecznych, kierownik filii Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego, przez trzy kadencje  był radnym, kilka lat ławnikiem sądu, v-ce prezesem koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, w ostatnim okresie życia uczestniczył  w pracach Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego, potem Miejsko – Gminnej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego
 8. Bronisław Subocz  - ceniony pracownik  i działacz społeczny, zaangażowany w działalność Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych, uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Pojezierze” i Klubie Seniora.
 9. Kazimierz Szczyglenko – prowadził zakład fryzjerski, był aktywny społecznie w tworzeniu podstaw działalności kulturalnej, organizował spektakle teatralne w dawnej Sali Ludowej (obecnie MDK), w swoim malarstwie uwzględniał piękno miasta, przyczyniał się do estetyzacji Ornety.
 10.  Antoni Wierzbicki – długoletni kierownik miejscowego tartaku, odznaczał się aktywnością  we Froncie Jedności Narodu, w trakcie kampanii wyborczych do rad narodowych, po przejściu na emeryturę zaangażowany w pracę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
 11.  Franciszek Chruściel – nauczyciel miejscowych szkół ponadpodstawowych, działacz kultury współpracujący z Miejskim Domem Kultury, inicjator akcji społeczno – kulturalnych.
 12.  Karol Gdula – jeden z pierwszych polskich osadników w Ornecie; organizator pierwszej orneckiej piekarni, czynny członek m. in. Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
 13.  Kazimiera Lesisz – była przewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej, kierowniczka Żłobka Miejskiego; zaangażowana społecznie, między innymi w pracę Ligi Kobiet Polskich, działaczka stowarzyszeń kulturalnych.
 14.  Stanisław Łabaszewski – wieloletni pracownik administracji publicznej, zawodowo i społecznie związany z rolnictwem; odznaczony wieloma odznaczeniami regionalnymi i państwowymi.
 15. Zuzanna Nowicka – przez ponad 40 lat związana z zawodem nauczycielskim; animatorka kulturalnych zainteresowań młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta w latach 50-tych i 60-tych; odznaczona odznaczeniami regionalnymi i państwowymi.
 16.  Andrzej Nowosielski – związany z rolnictwem i handlem; aktywny członek i prezes Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację; jeden z inicjatorów budowy Pomnika Poległym i Pomordowanym w Ornecie; odznaczony licznymi odznaczeniami regionalnymi.
 17.  Janina Racinowa – zawodowo związana ze szkolnictwem, nauczycielka i dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego w Ornecie; w czasie pracy zawodowej, jak i na emeryturze pełniła liczne funkcje społeczne. Odznaczona między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Matka chrzestna MS Orneta.
 18.  Tadeusz Szmajchel – Długoletni pedagog i wychowawca młodzieży w szkole podstawowej, jeden z głównych inicjatorów budowy Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Radny i wieloletni przewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy.
 19.  Irena Zajączkowska – rolniczka i inicjatorka wielu prac społecznych; wiele uwagi poświęciła życiu kobiet na wsi. W uznaniu za swoją działalność odznaczona między innymi Orderem Serca Matki Wiejskiej.
 20.  Henryk Żółtak – związany z gospodarką komunalną, zwłaszcza z wodociągami; radny Miejskiej Rady Narodowej. Pracownik społeczny.
 21.  Edward Buzar – pracownik Zarządu Miejskiego; później kierownik działu, a następnie prezes Spółdzielni Pracy Przemysłu Odzieżowego. Radny Miejskiej Rady Narodowej w Ornecie, członek Prezydium Rady WZSP w Olsztynie i Elblągu. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim.
 22.  Kazimierz Dziemidowicz – długoletni zasłużony organizator i pracownik handlu. Radny Rady Narodowej Miasta i Gminy oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu. Działacz społeczny cieszący się dużym autorytetem i uznaniem w środowisku. Za pracę zawodową i społeczną wielokrotnie odznaczany.
 23.  Wiktor Milewski – pracownik spółdzielczości inwalidów, jej prezes; przyczynił się do znacznej poprawy warunków pracy zatrudnionych inwalidów i doprowadził do wybudowania trzech kolejnych zakładów produkcyjnych. Z myślą o inwalidach podjął inicjatywę rozpoczęcia budownictwa mieszkaniowego w Ornecie. Wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi.
 24.  Zofia Hermanowicz - Długoletni zasłużony pedagog, wychowawca młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Ornecie. Działaczka społeczna, szczególnie w dziedzinie kultury. Wielokrotnie odznaczana za pracę społeczną i zawodową.
 25.  Tadeusz Kata – nauczyciel, wychowawca młodzieży, dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ornecie. Działacz społeczny, między innymi przewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ornecie i Radny przez kilka kadencji. Za swoją postawę i działalność wielokrotnie odznaczany.
 26.  Mieczysław Wyszyński – pracownik PKP w Ostródzie, Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku i Milicji Obywatelskiej. Aktywny pracownik samorządów mieszkańców. Wielokrotnie odznaczony, między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 27.  Michalina Gołaszewska – z zawodu nauczycielka, wiele czasu poświęcała również organizowaniu życia kulturalnego i gospodarczego Ornety. Za całokształt pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej wyróżniona między innymi Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie, Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.
 28.  Marianna Grodzińska – pracowniczka wielu orneckich przedsiębiorstw i instytucji, pracownik społeczny; odznaczona Srebrną Odznaką Frontu Jedności Narodu i Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Powszechnie znana, ceniona i szanowana w środowisku.
 29.  Czesław Sobowicz - długoletni i zasłużony pracownik przedsiębiorstw przemysłu terenowego- Przedsiębiorstwa Przemysłu Sprzętu Budowlanego „Prokom” w Ornecie. Radny Rady Narodowej i Gminy przez kilka kadencji. Za działalność zawodową i społeczną wielokrotnie odznaczony.
 30.  Aleksander Sperski – długoletni pracownik handlu; aktywny działacz społeczny i polityczny.
 31.  Apolonia Stankiewicz – z zawodu nauczycielka; po odejściu na emeryturę pracownik biblioteki. W środowisku Ornety cieszyła się zawsze dużym autorytetem. Za całokształt pracy pedagogicznej i społecznej odznaczona między innymi Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, odznaką ZNP za tajne nauczanie, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 32.  Jan Szulborski – w latach 1947-1975 proboszcz orneckiej parafii; nauczyciel religii. Jego posługa odznaczała się szczególną dbałością o ornecki kościół.
 33.  Eugeniusz Koszowski – łodzianin, zasłużony dla miasta darczyńca: na przełomie lat 80-tych i 90-tych przekazał wiele sprzętu medycznego orneckiej Przychodni Rejonowej i Pogotowiu Ratunkowemu, w tym karetkę z pełnym wyposażeniem.
 34.  Bogdan Król – urodzony w Środzie Śląskiej, wychowany w Głębocku k. Pieniężna; po wypadku samochodowym został niepełnosprawny. Pomimo tego odnosi wiele sportowych sukcesów i zaraża sportową pasją innych niepełnosprawnych ornecian.
 35.  Henryk Józef Kaczmarek – wieloletni Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ornecie. Przez lata, jako dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, podnosił standard szkoły. Pracował również społecznie w Radzie Miejskiej.
 36.  Sylwester Kalinowski – kurator oświaty, dzięki którego staraniom w byłym województwie elbląskim powstało 6 nowych szkół średnich i 17 podstawowych. Wśród tych ostatnich znalazła się szkoła w Bażynach. Inicjator kapitalnego remontu internatu należącego do Liceum Ogólnokształcącego.
 37.  Ryszard Ferenc – wieloletni radny Rady Miejskiej, członek Zarządu Miasta i Gminy, przewodniczący komisji gospodarki i rolnictwa, delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Elbląskiego. Inicjator społecznego komitetu budowy szkoły podstawowej w Bażynach i aktywny członek tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeden z inicjatorów utworzenia w Ornecie Oddziału Banku Spółdzielczego w Sztumie.
 38.  Andrzej Matula – wieloletni hodowca pszczół, członek organizacji orneckich pszczelarzy, autor „Poradnika pszczelarskiego”. Odznaczony przez Polski Związek Pszczelarzy wszystkimi swoimi wyróżnieniami i odznaczeniami.
 39.  Kardynał Henryk Roman Gulbinowicz – urodzony na Wileńszczyźnie, profesor teologii i etyki w olsztyńskim Wyższym Seminarium Duchownym „Hosjanum”, rodzinnie i osobiście związany z Ornetą. Odznaczony między innymi Orderem Orła Białego.
 40.  Franciszek Walentyn – dowódca 29. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Ornecie. Jako dowódca 29 PLM przyczynił się do konsolidacji wojskowego i cywilnego społeczeństwa Ornety. W trudnych sytuacjach wspomagał mieszkańców Ornety pracą żołnierzy i sprzętem. Po rozformowaniu 29 PLM w Ornecie został zastępca dowódcy 4 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku. Odznaczony między innymi Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 41.  Ks. Tadeusz Alicki – w latach 1990-2009 proboszcz orneckiej parafii, inicjator wielu ważnych wydarzeń kulturalnych. Dzięki jego zaangażowaniu udało się częściowo odremontować ornecki kościół . Swoją posługą tworzył pozytywny wizerunek orneckiej parafii.
 42.  Jan Bylewski – pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Drwęca” w latach 1978-1995; w znaczący sposób przyczynił się do budowy osiedla Podleśna. Wspierał działalność wielu orneckich instytucji i stowarzyszeń. W 1986 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W tym samym roku wyróżniony został również odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Elbląskiego.
 43.  Mikołaj Nazar – ornecki przedsiębiorca, członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Za swoją aktywną pracę i zasługi dla pożarnictwa został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem. Współzałożyciel Cerkwi Greckokatolickiej przy ul. Młynarskiej. Przywiązywał dużą wagę do uczestnictwa w działalności społeczno-kulturalnej miasta. Wspomagał działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przedszkoli, szkół, domu kultury.
 44.  Janusz Zaleski – od urodzenia związany z Ornetą, od 1990 roku Nadleśniczy orneckiego nadleśnictwa, radny powiatu w latach 1998-2002. Sprawił, że Orneta jako jedna z pierwszych w Polsce wytyczyła sieć ścieżek rowerowych i ścieżek edukacyjnych dla mieszkańców. Pomimo zajmowania wyższych stanowisk, pozostał pomocny mieszkańcom Ornety, wspierając na szczeblu centralnym lokalne inicjatywy społeczne i gospodarcze.
 45.  Franciszek Zajączkowski – wieloletni Przewodniczący Rady Sołeckiej w Nowym Dworze, w latach 2006-2010 radny Rady Powiatu. Zasłużony hodowca gołębi, koni oraz bydła hodowlanego. Od lat dba o przydrożne kapliczki na terenie Nowego Dworu. Jest członkiem Stowarzyszenia Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Błogosławionego Jana Pawła II. Za swoje osiągnięcia odznaczony w 2006 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz między innymi Honorową Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.
 46. Józef Uzar - wieloletni nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Warmii. W latach 1992-1995 pełnił funkcję dyrektora szkoły. Cały okres pracy zawodowej zaowocował licznymi sukcesami; jego uczniowie byli uczestnikami i laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych  i często planowali swoją karierę zawodową w oparciu o wiedzę przekazaną przez Józefa Uzara. W 2010 r. władze oświatowe uhonorowały go najwyższym odznaczeniem branżowym - Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Długoletni samorządowiec.
 47. Wojciech Bohdanowicz - Rozpoczynał pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ornecie ucząc przedmiotów zawodowych w nowopowstałej klasie elektromechanicznej. W latach 1980-1985 był zastępcą dyrektora szkoły, od 1985 roku aż do przejścia na emeryturę pełnił funkcję kierownika praktyki nauki zawodu. W latach  1990-1994 był Radnym Rady Miejskiej,  w latach 1994-98 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Ornety. Obok problemów samorządu  i samorządności zawsze pasjonował się sportem, w szczególności piłką nożną . Jego działania na rzecz rozwoju tej dyscypliny zapisały się dużymi osiągnięciami w Historii Klubu MKS Błękitni w Ornecie.
 48. Mirosław Naszkierski z zawodu filmowiec, radiotechnik. Od wielu lat tworzy żywą dokumentację historii związanej z naszym miastem. Jest pasjonatem uwieczniania wszelkich zdarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i społecznym. Jest od zawsze kojarzony z Ornetą , swoją osobą i dorobkiem wzbogaca spotkania i wydarzenia organizowane w naszej Gminie.Lista sfilmowanych wydarzeń  w Gminie jest imponująca , sięga lat 70-tych . Jest wielkim pasjonatem samochodów, został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Automobilklubu Polski, był uczestnikiem wielu Rajdów Samochodowych, w których zajmował także czołowe lokaty. Otrzymał wiele wyróżnień za społeczną pracę w komisji turystycznej na rzecz turystyki motorowej, a także za aktywną pracę w rzemiośle i osiągnięcia w pracy zawodowej. Brał udział w uruchamianiu kina LOTNIK w Ornecie.

Banery

Stopka