Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Treść strony

Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

(NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI)

DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA ZWIĄZANEGO Z USUWANIEM ZDARZENIA O CHARAKTERZE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ NA TERENIE MIASTA ORNETA Z 2017 R

(Nazwa zadania)

"Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta"

DOFINANSOWANO        ( 2 988 408 ZŁ )

CAŁKOWITA WARTOŚĆ (3 735 510 ZŁ)

Opis inwestycji:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót zabezpieczających i  stabilizujących osuwisko na skarpie nadrzecznej , w tym :

  • roboty przygotowawcze , tj. wycinka zakrzaczeń i drzew z karczowaniem, , uzupełnienie brakujących przestrzeni skarpy pospółką zbrojoną geowłókniną, zabezpieczenie skarpy geomatą polipropylenową i geokratą perforowaną, wzmocnienie powierzchniowe skarpy metalowymi szpilkami, górną część geokraty zostanie przykryta darniną, pozostałą powierzchnię  obsiana trawą oraz zakrzaczona nasadzeniami, a do obsługi i utrzymania skarpy we właściwym stanie technicznym przewidziano budowę drogi technicznej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie)

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

 

 

Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie)

DOFINANSOWANIE: 4.369.076,14 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4.854.529,04 zł

 

O p i s  i n w e s t y c j i : remont dachu: wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, odeskowania, ołacenia, elementów wyposażenia dachu oraz obróbek blacharskich i orynnowania; remont dachu przylegających kamieniczek ABCD oraz wieżyczek; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia; wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Planowana rewitalizacja i rewaloryzacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i użytkowania obiektów.

 

 


 

Zagospodarowanie części działki 2-137/5 w Ornecie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej - budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Operacja mająca na celu Zagospodarowanie części działki 2-137/5 w Ornecie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej - budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej Gminy Orneta oraz promocja aktywnej rekreacji ruchowej wśród mieszkańców i odwiedzających miasto gości.

„Remont pomieszczeń i montaż podnośnika pionowego w MDK w Ornecie”

„Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie”

„Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Orneta – Lecznica przy ul. Wodnej 1

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta

  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych w Ornecie

  • Zagospodarowanie

Wymiana zabytkowych drzwi Ratusza Miejskiego w Ornecie

  • -

Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum nr 2 w Ornecie

  • Dofinansowanie Gimnazjum 2

Banery

Stopka