Urząd Miejski w Ornecie

Menu

Menu

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  2020.02.20

  W związku z wejściem w życie 6 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1579) informuję, iż niniejsza ustawa wprowadziła szereg ważnych zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

  NAJWAŻNIEJSZE KWESTIA:
  KONIEC Z ODPADAMI NIESEGREGOWANYMI! 
  WSZYSCY 
  BĘDZIEMY MUSIELI SEGREGOWAĆ ODPADY!

  Przestaje obowiązywać zasada dobrowolności, zgodnie z którą właściciel nieruchomości sam mógł zadeklarować, czy będzie segregował odpady, czy nie.
  Obowiązek segregacji dotyczy zarówno nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych na terenie gminy Orneta (sklepy, firmy, szkoły, zakłady i pozostałe instytucje).

   

  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Z uwagi na właściwą pracę instalacji zagospodarowującej odpady z terenu naszej gminy – ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie, należy dodatkowo w sposób selektywny zbierać popiół.


  Odpady, których nie segregujemy (np. gruz, odpady poremontowe, okna i drzwi, gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia) nadal będzie można oddawać do Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Dworcowej 27 w Ornecie  (baza PRD-B).

  KTO NIE DOSTOSUJE SIĘ DO OBOWIĄZKU SEGREGACJI ZAPŁACI WIĘCEJ !!!

  Firma świadcząca usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy właściciele nieruchomości wypełniają obowiązek segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując stawki opłaty podwyższonej od dwukrotności do czterokrotności stawki za odpady zbierane w sposób selektywny. Zarówno stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych w sposób selektywny, jak i krotność tej dla naliczenia opłaty podwyższonej w przypadku braku segregacji odpadów zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Miejskiej w Ornecie.

 • Sprawdź jakość powietrza w Ornecie.

  2019.12.23

  W dniu 23.12.2019 r. Urząd Miejski w Ornecie zamontował czujnik do analizy jakości powietrza. Stację do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, oraz wilgotności i temperatury umieszczono na budynku ratusza.

  Stan powietrza śledzić można na stronie:  https://smogtok.com/probeCurrent/3091

Stronicowanie

Banery

Stopka